Všeobecné povinnosti řidiče vojenského motorového vozidla

Kategorie: Retro knihovna

Odborné znalosti

Aby řidič mohl úspěšně konat svou odpovědnou službu, musí si osvojit vedle jistoty a zručnosti v řízení a obsluze vozidla za jízdy, důkladnou znalostí kontrukce svěřeného mu motorového vozidla, základy činnosti jeho jednotlivých ústrojí a podmínky pro jejich správnou funkci, odborné názvy jeho hlavních částí a zásady správného udržování motorového vozidla, t. j. čištění, mazání, seřízení a drobných oprav, jakož i prohlížení a přípravy vozidla k jízdě.

Odpovědnost za úplnost a dobrý mechanický stav vozidla

Řidič je odpovědný za svěřené motorové vozidlo a za úplnost jeho součástí a výstroje. Je proto povinen nahradit poškození a každou ztrátu části vozidla nebo výstroje, způsobené neopatrností, nedbáním nebo nedostatečným dozorem. Vozidlo musí být udržováno vždy v takovém stavu, aby bylo pohotové k jízdě, řidič má být hrdý na vzhled a mechanický stav svého vozidla. Proto věnuje volný čas v přestávkách jízdy čištění, promazání, prohlídce a provedení drobných oprav a seřízení. Hlásí neprodleně všechny závady a poruchy vozidla, které nemůže sám odstranit, a také každou ztrátu výstroje.

Jízda a obsluha motorového vozidla

Motorová vozidla smějí řídit jen osoby mající řidičský průkaz. Vozidlo musí být řízeno s porozuměním a citem pro činnost jeho ústrojí a se zřetelem na největší hospodárnost s pohonnými hmotami. Při jízdě musí řidič dbát zákonných předpisů a dopravních řádů a věnovat pozornost silničním značkám. Musí zajistit při jízdě i v klidu, pokud je to možné, aby jeho vozidlem nebyl rušen dopravní ruch, a musí mít ohledy k ostaním použivatelům silnic. Musí se vystříhat jízdy v takovém místě a po takovém terénu, při které by došlo k poškození vozidla nebo která není s jeho vozidlem vůbec možná.

Odpovědnost za bezpčnost

Řidič je odpovědný za škody na zdraví a majetku, způsobené neopatrnou jízdou a jízdou proto předpisům a dopravním řádům. Vozidlo nesmí řídit nikdy tak, aby jeho jízdou byli ohrožováni chodci, zvířata a majetek. Je odpovědný za bezpečnost svého nákladu, a není-li ustanoven zvláštní průvodce, také za jeho úplnost. Musí dbát toho, aby nedošlo k ztrátě nákladu nebo jeho části nebo k jiného jeho poškození neopatrnou jízdou, deštěm, ohněm nebo jinými příčinami.

Zdroj: Rukověť pro řidiče motorových vozidel – Pplk. Ing. Alois Váša, 1948